Správné skladování kávy v domácnosti je jednoduchá a přitom velmi důležitá součást přípravy vždy perfektního šálku kávy. Je třeba dodržet jen několik pravidel. Důvod? Čerstvě upražená kávová zrnka obsahují mnoho látek, které se mohou zkazit, nejčastěji jsou to tuky. Mimo to vyprchávají i aromatické látky a mění své vlastnosti. Jak tedy na voňavou, čerstvou kávu?

Nakupujte zrnkovou kávu a melte ji vždy těsně před samotnou přípravou. Mletá káva ztrácí své vlastnosti již v rámci desítek minut. Kávu konzumujte nejdříve 3 dny po upražení.

V již otevřeném balení zůstane zrnková káva opravdu čerstvá 2 až 3 týdny. Pokud ji dobře skladujete, vydrží Vám až 3 měsíce.

Čeho se tedy vyvarovat?

1) vzduchu - vzduchotěsná nádoba je nejlepším přítelem kávy, nejlépe skleněná či porcelánová

2) vlhkosti - neotevírejte balení či nádobu s kávou poblíž konvice s vroucí vodou apod.; ani kávu, kterou brzy spotřebujete, nedávejte do lednice, neboť tam zvlhne a načichne

3) tepla - pozice dostatečně daleko od trouby, sporáku či topení je vhodným umístěním pro kávu

4) světla - ozdobné skleněné nádoby plné kávových zrnek jsou sice krásné, ale v tmavé skříňce či spíži jim bude lépe

Jak naložit s velkým balením kávy?

Nejdůležitejší je celé množství rozdělit na menší várky, které budete postupně otevírat. Vždy se snažte, aby pytlíky či nádoby byly co nejplnější, tedy obsahovaly co nejméně vzduchu.

Dos Mundos prodává kávu ve speciálních baleních s jednostranně propustným ventilem. To znamená, že plyny uvolňující se z kávy v prvních třech dnech po upražení mohou unikat, ale žádný vzduch ani vlhkost se nedostanou dovnitř. Balení samozřejmě nepropustí ani sluneční paprsky. Pokud balení po každém použití pečlivě uzavřete, můžete kávu spotřebovat do 3 měsíců od data pražení.

 

<< ZPĚT

A proper storage of coffee at home is a simple and very important part of the preparation of the perfect cup of coffee. It is necessary to follow a few rules. Why? Because the freshly roasted coffee beans contain many substances that may get rotten, most often fats. Also the aromatic substances wane and change their properties. So, how to keep your coffee fresh?

Always buy your coffee as beans and grind it just before the actual preparation. Ground coffee loses its properties within tens of minutes. Coffee is ready for consuming soonest in two to three days after roasting.

Coffee beans in unopened package will stay truly fresh for 2-3 weeks. If you store them well, they may last up to three months.

What to avoid?

1) air - an airtight container is the coffee's best friend, preferably made from glass or porcelain
2) moisture - don´t open the package or container with coffee near kettle etc., don´t put the coffee into the fridge (because of the moisture and the smell)
3) heat - a position far enough from the oven, stove or a heater is a good location for coffee
4) light - decorative glass jars full of coffee beans are beautiful, but in a dark cupboard, they will feel better

How to deal with a large coffee package?
The most important thing is to apportion the amount into smaller batches, which you will open one by one. Always try to fill the packages or containers as much as possible to leave the least air.

Dos Mundos roastery sells coffee in special packages which leaves the air go only out, not in. This means that the gases released from the coffee in the first three days after roasting can escape, but no air or moisture can get in. The packaging won´t let the light in either, of course. If you close the package carefully after each use, coffee can be used within 3 months from the date of roasting.